Tajuk: Proses Kejadian Manusia

ABSTRAK
Di dalam Al-Quran telah dinyatakan bahawa Allah yang telah menciptakan manusia. bermula daripada tanah dan selanjutnya dengan pembiakan sperma dan ovum sehingga menjadi manusia. Manusia tersebut telah melalui liku-liku dan halangan yang mengagumkan dalam hidupnya. Dalam keadaan manusia penuh kejahilan dalam segala hal, maka agama islam telah turun ke dunia untuk menerangi manusia yang dalam kegelapan dan telah diterangi dengan keagamaan yang benar (islam) demi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Melalui proses penciptaan manusia menurut sains, sarjana-sarjana barat telah mengutarakan pelbagai pendapat tentang proses ini. Sarjana barat iaitu Aristotle telah mengemukakan teori Abiogenesis tetapi telah di sangkal oleh beberapa sarjana yang lain terutama Charles Darwin. hal ini telah membuktikan bahawa teori barat merupakan teori yang tidak relevan. Di samping itu, proses penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah lebih relevan. Al-Quran telah menyatakan bahawa proses penciptaan manusia melalui empat tahap. Tahap-tahap tersebut adalah percampuran air mani lalu menjadi alaqah (ketulan darah) dan menjadi mudghah (ketulan daging) setrusnya menjadi tulang-tulang. hal ini telah terbukti di dalam Al-Quran pada surah Al-Mukminun dan bukti ini boleh diterima oleh setiap manusia. Sebelum manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah, manusia telah diberikan beberapa keistimewaan oleh-Nya. Keistimewaan tersebut telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan telah mengangkat darjat manusia di sisi Allah. Oleh itu Kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab supaya kita tidak dipangdang hina oleh masyarakat. Bagi memikul tanggungjawab ini, pengisian rohani dan pemantapan akidah adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan yang telah di berikan oleh Allah (Subhanahu wa ta’ala) kepada kita.

PENDAHULUAN
Sebelum islam lahir, dunia ilmu pengetahuan masih gelap, di penuhi oleh dugaan dan khayalan yang tidak masuk akal sehingga hasilnya bukan ilmu pengetahuan yang ilmiah, akan tetapi khayalan yang penuh mitos serta kepercayaan yang salah dari kenyataan yang sebenar dalam segala cabang ilmu. Tuhanlah yang menciptakan manusia. bermula manusia diciptakan dari bahan tanah dan selanjutnya dengan pembiakan sperma dan ovum sehingga menjadi manusia yang melalui liku-liku dan halangan yang mengkagumkan dalam hidupnya. Dalam keadaan manusia penuh kejahilan dalam segala hal, maka islam turun ke dunia untuk menerangi manusia dalam keagamaan yang benar (islam) demi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Mereka yang sedar akan berhijrah dari jalan yang sesat ke jalan yang lurus dan rasional yang ada dalam seluruh struktur islam ini. Maka itu tidak hairanlah apabila isi islam seiringan dengan ilmu pengetahuan yang sesat dan tidak menemui hakikat yang sebenarnya dari ilmu yang diselidiki itu sendiri. Jadi, sebagai umat islam yang bertaqwa dan beriman kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap mengenai agama islam supay kita tidak tersesat seperti golongan yang telah tersesat seperti yang berlaku pada masa ini. Ilmu pengetahuan yang mantap mengenai agama yang mendalam dan dapat menuju ke jalan yang lurus.

PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT SAINS
Berbicara tentang asal-usul kejadian manusia mengharuskan kita untuk berbicara tentang asal-usul kehidupan dan hidup. teori pertama yang dapat dikenali dari Aristotle (384-322M) yang di sebut sebagai teori Abiogenesis atau Generasio Spontanea. menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus menerus dari yang mati atau materi. namun teori ini di ragui oleh Lazardo Spanlazani, Frencesco Redi (dari Itali) dan Louise Pasteur (dari Perancis), Berjaya membuktikan bahawa makhluk hidup tidak dari materi yang mati. Semenjak itu, pada tahun 1860, telah muncul teori baharu yang menyatakan bahawa semua makhluk yang hidup berasal dari yang hidup sebelumnya (omne vivum ex vivo) . Ir. H. Basit Wahid (1983), Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam, Bandung, Indonesia:NV Tarate
Setelah itu, munculnya teori evolusi dari Charles Darwin (1809-1882) . Pada hakikatnya merupakan kelanjutan sahaja dari teori “omne vivum ex vivo”. Teori ini juga menyatakan bahawa semua makhluk hidup mengalami evolusi menuju kesempurnaan dan kebahagiaan. Hal ini dapat dilihat melalui dalam diagram yang dibuat oleh Washburn (tahun 1960) . Persoalan jika benar manusia berasal dari kera mengapa manusia tidak berubah menjadi kera dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, manusia dan kera adalah berbeza san teori ini adalah tidak relevan. Bucailie Maurice Dr. (1984), Asal-usul Kejadian Manusia Menurut Bible, Al-quran dan Sains, Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.
Charles Darwin juga telah meragukan kebenaran teori yang telah diciptakan. Hal ini dapat membuktikan bahawa lapisan-lapisan batu di dalam tanah mengandungi data dan catatan yang kronologis. Sepanjang waktu geologis yang enam (dari azoicum sehingga dengan enzoikummengenai evolusi. Hal ini bermakna, teori sebelum ini telah berlawan dengan teorinya. Darwin juga telah membuktikan bahawa teori sebelum ini adalah tidak relevan dan bercanggah berdasarkan dengan bukti-bukti yang kukuh. Bucailie Maurice Dr. (1984), Asal-usul Kejadian Manusia Menurut Bible, Al-quran dan Sains, Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.

PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN
Al-quran menyatakan dengan tegas bahawa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu (Surah Ali Imran:59), tanah kering dan lumpur hitam (Surah Al-hijr : 28), tanah liat (Surah Ashshafat : 11), sari pati tanah (Surah Al-shad :71) dan sebagainya. Semasa penciptaan Adam, Allah telah berfirman bahawa “Jadilah, maka jadilah ia” (Surah Ali Imran : 59) . Oleh itu, proses kejadian manusia menurut Al-quran adalah lebih sahih dan relevan kerana mempunyai bukti yang kukuh. Bucailie Maurine Dr., (1984) Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran, Sains dan Bible. Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.
Setalah berpandukan pada (Surah Al-A’la : 1-3), penciptaan atau kejadian manusia terbahagi kepada tiga (3) . Hal ini telah menjadi titik tolak kepada proses kejadian manusia dan menunjukkan tanda-tanda kemuliaan manusia. Pertama, Allah telah menciptakan manusia pertama daripada tanah (Adam) . Kedua, penciptaan manusia kedua daripada bahan baku manusia pertama (Hawa) . Akhir sekali, penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama (Adam) dan manusia kedua (Hawa) . Oleh itu, kita sebagai anak cucu Adam haruslah berasa bangga kerana kita ini daripada sebaik-baik kejadian dan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Bucailie Maurine Dr., (1984) Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran, Sains dan Bible. Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.
Dalam Surah Al-Qiyamah (75 : 37-39), penciptaan manusia terbahagi kepada empat (4) tahap. Allah telah menyatakan bahawa manusia terjadi daripada percampuan Nutfah. Nutfah ialah air mani. Air mani ini terdiri daripada air mani lelaki dan perempuan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran melalui (surah Al-Insan:2) . Mafhumnya:Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitits air mani yang bercampur yang kami (hendak menguji dengan perintah dan larangan) . Kami jadikan dia melihat dan mendengar. Selepas itu, daripada Nutfah telah berubah menjadi Alaqah, Mudghah dan Izam dan Lahm. Allah telah berfirman dalam (surah Al-Mukminun :14) yang bermaksud kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah (seketul darah), lalu kami menciptakan seketul darah beku itu menjadi seketul daging (menjadi anggota badan) dan seketul daging itu kami jadikan tulang-tulang itu dan kami bungkus dengan daging (terbentuk segala system saraf) . Tafsir Al-Quran.

TANGGUNGJAWAB MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI
Sebenarnya sebelum ditetapkan khalifah itu allah mengemukakan amanat itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung tapi semua menolak amant itu kerana tidak menyanggupinya namun manusia bersedia memikulnya. Hal ini telah dinyatakan di dalam Surah Al-Ahzad:72. Oleh itu, kita sebagai khalifah seharusnya melaksanakan amanat Allah di muka bumi tetapi pada sisinya ia melihat syaitan berusaha menyesatkan manusia dengan tidak melaksanakan amanat Allah.. Bucailie Maurine Dr., (1984) Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran, Sains dan Bible. Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.
Dalam surah Al-Luqman:20, Allah telah menyatakan bahawa kepada siapa saja yang ada di langit dan di bumi dan juga segala macam isi yang dikandungnya agar tunduk kepada manusia. Semua itu dimmaksudkan agar manusia denga segala kemampuannya dapat mengolah sumber-sumber alam. Oleh itu allah telah menyediakan prasarana pula (ilmu pengetahuan, hidayah agama dan kitab suci) . Oleh itu setiap khalifah di muka bumi harus berpegang kepada 3 hal. Allah telah memberikan kita kemampuan berfikir untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kekuatan rohani manusia untuk menghayati ajaran Allah. Allah juga telah memberikan hidayah kepada manusia untuk mampu dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran untuk melakukan semua itu.. Bucailie Maurine Dr., (1984) Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran, Sains dan Bible. Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.

Allah telah memberikan beberapa keistimewaan kepada manusia yang menjadi khalifah. Keistimewaan tersebut telah m, engagkat darjat manusia di sisi Allah. Keistimewaan yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah:30, Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat bahawa aku menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bucailie Maurine Dr., (1984) Asal-usul kejadian manusia menurut Al-Quran, Sains dan Bible. Bandung, Indonesia:Penerbitan Mizan.

KESIMPULAN
Kesimpulannya proses kejadian manusia terbahagi kepada 2 teori iaitu barat dan islam. melalui teori barat pada mulanya dipercayai tetapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan di anggap tidak relevan. hanya teori islam masih relevan dan terbukti hingga kini. Oleh itu manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di muka bumi. manusia juga telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka. Tanggungjawab itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa ta’ala. Kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab supaya kita tidak dipangdang hina oleh masyarakat. Bagi memikul tanggungjawab ini, pengisian rohani dan pemantapan akidah adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan yang telah di berikan oleh Allah (Subhanahu wa ta’ala) kepada kita. Kita seharusnya menghargai darjat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dan kerana kita adala semulia-mulia kejadian yang telah diciptakan oleh Allah.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com