Tajuk: Riwayat Hidup Nabi Isa A.S

SINOPSIS
Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam Kitab Suci Al Qur'an, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Kata ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Eesho atau Eesaa. Jesus Christ adalah nama yang umumnya diguna pakai oleh pengganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yasu' al-Masih. Salasilah nabi Isa datang daripada nabi Ibrahim melalui puteranya Ishak. Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa bersama dengan (Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam ., Nabi Ibrahim a. s., Nabi Musa a. s. dan Nabi Nuh a. s. ). Isa diutus untuk kaum bani Israel. Isa bukanlah Tuhan mahupun anak Tuhan, melainkan salah seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul sebagaimana juga setiap nabi lain yang diutus pada kaum masing-masing. Kelahiran Isa terjadi dengan ajaib, tanpa ayah kandung, atas kekuasaan Tuhan. Ibunya (Maryam) adalah dari golongan mereka yang suci serta masih perawan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Isa memiliki beberapa keajaiban atas kekuasaan Tuhan. Di samping kelahirannya, baginda mampu bercakap-cakap sewaktu berusia hanya beberapa hari, Isa bercakap dan membela Ibunya dari tuduhan penzinaan. Dalam Qur'an juga menceritakan kisah baginda menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan buta dan sopak. Isa tidaklah dibunuh mahupun disalib, Tuhan membuatnya kelihatan seperti itu untuk mengelapkan musuh-musuhnya. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa salah seorang musuhnya, Yahudza diserupakan dengan dia, sedangkan Isa sendiri diangkat terus ke syurga dan musuhnya yang diserupakan tadi adalah orang yang disalib. Sementara pendapat lain (antara lain Ahmad Deedat) mengatakan bahawa Isa benar-benar disalib namun tidak hingga mati kemudian diangkat ke syurga. Terdapat pula pendapat lain yang mengatakan bahawa yang disalib oleh tentara Rom bukan Isa melainkan Yudas Iskariot. Isa masih hidup dan berada di syurga, suatu hari baginda akan datang kembali ke bumi untuk melawan Dajjal dan merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat.

Pendahuluan
Nabi Isa adalah salah seorang daripada 25 rasul yang patut dan wajib diingati. Baginda juga adalah salah seorang daripada penerima kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala  Kitab yang diturunkan itu bernama Injil. Kitab ini mengandungi pelbagai nasihat dan penjelasan hukum sebagai pedoman hidup bagi umatnya iaitu Bani Israil. Baginda ialah utusan Allah Subhanahu wa ta’ala yang ke-24 yang diutuskan di dunia ini untuk mengajar manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta’ala yang maha esa. Dalam Kitab Suci Al Qur'an, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Perkataan ini berasal dari bahasa Aram, Eesho atau Eesaa. Jesus Christ adalah nama yang umumnya diguna pakai oleh pengganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yasu' al-Masih.
Nabi Isa di lahirkan oleh ibunya yang bernama Maryam dengan tidak berbapa dan tidak berbidan. Kelahiran Nabi Isa sama dengan keadaan kelahiran Nabi Adam dan isterinya, Hawa, yang mana kedua-dua hamba Allah itu lahir ke dunia ini dengan tidak berbapa dan tidak beribu. Peristiwa yang serupa ini tidak boleh dianggap satu peristiwa yang mustahil kerana wujudnya satu-satu benda di alam dunia, adalah dalam qadbah (genggaman) Allah, yang bergantung kepada kudrat dan iradatNya yang wahidul qahhar (Tuhan yang maha esa lagi maha perkasa).
Oleh itu kita menegaskan, bahawa dakwaan orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan adalah bertentangan dengan akal manusia. Kalaulah umpamanya, kita katakan, Nabi Isa ialah anak Tuhan maka bererti Maryam itu adalah isteri Tuhan. Adakah perkara ini dapat diterima oleh akal kita? Tuhan yang bersifat qadim (sedia), beristerikan manusia yang bersifat hadith (baharu). Tentu sekali tidak dapat diterima oleh akal, kerana yang bersifat ketuhanan itu tidak sesekali berkehendak dan berhajat kepada apa-apa pun.
Menurut kepercayaan umat Islam yang diajarkan oleh Qur’an, Nabi Isa bukanlah Tuhan, dan bukan pula anak Tuhan. Begitu juga ibunya, Maryam, bukan isteri Tuhan. Nabi Isa hanyalah seorang manusia biasa, yang diutuskan oleh Tuhan menjadi sebagai rasul, untuk memimpin orang-orang Nasrani ke jalan yang diredhai Tuhan. Manakala ibunya, Maryam ialah seorang wanita, ahli ibadat, yang bersifat jujur. Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, dikhianati oleh pengikutnya dan berakhir dengan pengangkatannya ke syurga.

Kelahiran
Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar (kurma) di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem, Palestin. Kelahiran Isa dianggap ajaib, diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dalam cerita Islam disebutkan datangnya malaikat kepada Maryam mengkhabarkan bahawa dia akan segera melahirkan seorang putera
• (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah) (Qur'an surat Ali Imran ayat 45).
Maryam kemudian terkejut dan menjawab kepada Malaikat itu bahawa dia tidak pernah disentuh seorang lelaki pun. Jibril kemudian menjawab:
• Jibril berkata: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Qur'an surah Maryam ayat 21)
•... Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Qur'an surah Maryam ayat 35)
Beberapa ayat lain berkaitan dengan kelahiran Isa antara lain:
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Ali Imran 3:59)
• Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya roh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam (Surah Al Anbiyaa' ayat 21)
Husny, Abu (1967). Nabi Isa Dalan Pandangan Islam. Kuala Lumpur : Penerbitan Pustaka Antara. (halaman 4-9)

Sebagai seorang nabi
Setelah Nabi Isa berusia lebih kurang 30 tahun, baginda dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta’ala menjadi rasul yang ke-24 kepada kaum Bani Israil untuk memimpin mereka kepada jalan yang benar dengan mengenal Tuhan yang maha esa.
Beberapa ayat dari Al Qur'an yang menegaskan tentang kenabian Isa antara lain:
• Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab suci (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) solat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Surah Maryam ayat 30-35)
• Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku". Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat). (Surah Az Zukhruf 63-65)
• Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). (Surah Al Maa'idah ayat 75)
• Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib". Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (Surah Al Maa'idah ayat 116-117)
Husny, Abu (1967). Nabi Isa Dalan Pandangan Islam. Kuala Lumpur : Penerbitan Pustaka Antara. (halama 36-37)

Nabi Isa dan mukjizat
Setiap rasul telah dilebihkan oleh Allah dengan kelebihan. Mereka mendapat kurnia yang banyak dari Allah dengan bermacam cara. Demikian pula dengan Nabi Isa A. S. Baginda pun mempunyai mukjizat (kejadian yang luar biasa) yang terdapat dalam diri Nabi Isa A. S. dengan izin Allah sebagai bukti dari kerasulannya.
Di antara Mukjizat Nabi Isa adalah:
• Dapat menjadikan burung dari tanah.
• Dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta
• Menghidupkan orang mati dengan izin Allah.
• Turunnya makanan dari langit dan sebagainya.
Al Qur'an juga menceritakan perihal Nabi Isa yang diberikan mukjizat oleh Tuhan.
• Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebahagian (dari) mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa darjat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (Surah Al Baqarah ayat 253)
• (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata". (Al Maa'idah ayat 110)
Ahnan, Maftuh (1983). Mutiara Kisah : 25 Nabi Rasul. (halaman 157-158)

Al Maidah (hidangan dari langit)
Hawariyin, pengikut-pengikut setia Nabi Isa a. s. meminta kepadanya agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit, yang kononnya kalau ada hidangan turun dari langit, tentu mereka akan bertambah kuat keimanan dihati mereka itu.
• (Ingatlah), ketika sahabat-sahabat (Hawariyin) Nabi Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?. " Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. " (Al Maidah: ayat 112)
• Mereka berkata: "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. " (Al Maidah: ayat 113)
• Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama. " (Al Maidah: ayat 114)
• Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia. " (Al Maidah: ayat 115)
Husny, Abu (1967). Nabi Isa Dalan Pandangan Islam. Kuala Lumpur : Penerbitan Pustaka Antara. (halaman 48-49)

Isa tidak dibunuh ataupun disalib
Al-Qur'an menerangkan dalam surat An Nisaa':157 bahawa Nabi Isa tidaklah dibunuh mahupun disalib oleh orang-orang Kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala seperti Nabi Isa as. (sebahagian ulama berpendapat orang yang diserupakan adalah muridnya yang mengkhianatinya yang bernama Yudas Iskariot)
• dan kerana ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (An Nisaa' : ayat 157)

Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan diangkat ke langit
Nabi Isa as. diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala  dengan cara diangkat ke langit dan ditempatkan disuatu tempat yang hanya Allah Subhanahu wa ta’ala yang tahu. Al Qur'an menjelaskan tentang peristiwa penyelamatan ini.
• Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (An Nisaa':158)
Hawariyyun (12 orang) menjamah makanan moreh terakhir bersama dalam peristiwa (the last supper). Pada waktu itu Nabi Isa ada menyebutkan yang salah seorang dari kaum Hawariyyun akan mengkhianatinya. Dan manusia, dengan demikian darjat baginda telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan terhindar dari kematian di tiang salib.
Walaubagaimanapun, sebilangan besar umat Islam mempercayai Nabi Allah Isa telah diangkat beserta dengan jasad-jasadnya sekali ke sisi Allah. Hal ini berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku ketika Nabi Allah Isa bersama kaum tatkala ketika Nabi Isa bersama dengan kaum Hawariyyun di (Taman Gethsamani, BaitulMaqdis, Jerusalem) selepas makan moreh (untuk bertahannuth, bertaqarrub, bertasbih, dan berdoa kepada Allah) datang salah seorang dari kaum hawariyyun kepada Nabi Allah Isa yang digelar Yudas Iscariot, cuba untuk membisikkan sesuatu kepada nabi Allah Isa, sekumupulan kecil dari tentera Rom turut hadir dan menunggu diluar Taman Gethsamani bagi memastikan orang yang pertama yang keluar dari taman itu adalah Isa Al Masih yang dimaksudkan.
Namun kuasa Allah Yang maha Tinggi dan Terpuji serta kasih kepada Rasul dan hambanya, Allah telah menyelamatkan Nabi Isa ke langit dan serta merta menukarkan paras rupa Yudas supaya seiras dengan raut wajah Nabi Isa. Apabila tentera Rom mendapati bahawa orang yang keluar dari taman itu adalah berparas rupakan seseorang yang mirip dengan Isa putera Maryam, mereka menangkap Yudas dan dibawa ke muka pengadilan supaya dapat disalibkan.
Namun begitu, para pembesar Israel, Kesyatria Rom dan majlis kehakiman benar-benar bertelagah dan berasa was-was adakah orang yang dimaksudkan itu adalah Isa atau orang lain, hal ini kerana walaupun mukanya mirip muka Isa, namun perwatakan orang itu amat berbeza sekali dengan Nabi Isa. 11 orang kaum Hawariyyun yang lain pada peristiwa itu telah pun berpisah dan melarikan diri bagi mengelakkan diri mereka dikesan oleh para pembesar Israel. Namun tidak berapa lama kemudian mereka bertemu semula untuk memastikan diantara mereka sentiasa mempraktikkan segala ilmu duniawi dn ukhrawi yang telah diajarkan oleh Nabi Isa sebelumnya. Serta mereka mengharapkan kedatangan pemimpin yang masyhur yang dijanjikan kedatangannya oleh Allah iaitu Nabi Muhammad Rasullullah.
Husny, Abu (1967). Nabi Isa Dalan Pandangan Islam. Kuala Lumpur : Penerbitan Pustaka Antara. (halaman 53-55)

Nabi Isa akan wafat
Janji Allah pasti berlaku pada semua hambanya, semua yang bernyawa pasti akan mati, begitu juga Nabi Isa. Pada suatu hari nanti dimana Nabi Isa akan turun ke dunia untuk memimpin manusia untuk memerangi Dajjal. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman dan tumpasnya Dajjal, Allah Subhanahu wa ta’ala akan mewafatkan Nabi Isa. Hanya Allah Subhanahu wa ta’ala saja yang tahu bila dan dimana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa as. dunia kemudian akan mengalami kiamat.
Ahnan, Maftuh (1983). Mutiara Kisah : 25 Nabi Rasul. (halaman 159-160)

Kesimpulan
Nabi Isa adalah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa bersama dengan (Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam ., Nabi Ibrahim a. s., Nabi Musa a. s. dan Nabi Nuh a. s. ) iaitu nabi dan rasul yang mendapat banyak rintangan dan cabaran semasa berdakwah untuk ke jalan yang benar. Nabi Isa diutus untuk kaum bani Israel. Nabi Isa bukanlah Tuhan mahupun anak Tuhan, melainkan salah seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul sebagaimana juga setiap nabi lain yang diutus pada kaum masing-masing. Baginda seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala  Semasa Nabi Isa berdakwah, beliau mendapat banyak rintangan antaranya Nabi Isa dicemuh, diejek dan difitnah, baginda dan ibunya dihalau dari negerinya, dituduh sebagai pendusta dan ahli sihir, baginda dikhianati oleh pengikutnya sendiri, diancam bunuh dan pelbagai. Namun baginda menghadapinya dengan tabah dan sabar. Nabi Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dari dibunuh oleh musuhnya dengan diangkat ke langit. Isa masih hidup dan berada di syurga, suatu hari baginda akan datang kembali ke bumi untuk melawan Dajjal dan merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Banyak teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Isa buat sebagai contoh dan ikutan dalam kehidupan kita. Wallahu a’lamu bishowab

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com