Tajuk: Al-Quran Mengandungi Berbagai Bidang Ilmu

ABSTRAK
Untuk mempelajari disiplin ilmu tafsir, kajian terhadap “Ulumul Quran” (cabang-cabang ilmu yang ada hubung kait dengan ilmu Al-Quran) merupakan tuntutan mutlak bagi kita. Untuk merealisasikannya, tumpuan khusus dan perbahasan secara mendalam adalah diperlukan. Sejak Al-Quran diturunkan hingga hari ini, ramai ulama’ telah menghabiskan masa untuk menghafal dan mengkajinya. Apabila mereka kembali ke Rahmatullah, mereka telah meninggalkan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada generasi baru yang tetap utuh seiring dengan peredaran waktu dan zaman. Meskipun ilmu-ilmu yang ada berhubung kait dengan Al-Quran telah digali dengan segala kemampuan, namum ia tetap memerlukan ulama’ dan intelektual islam meneroka kandungan al-Quran untuk mengambil butir-butir hikmah di dalamnya. “Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertakwa (21) Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya) dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa) ”[Al- Baqarah]. Pada dasarnya, orang yang mempelajari al-Quran memiliki moral dan akhlak al-quran. Mereka terdorong oleh motivasi semeta-mata hanya mencari keredhaan Allah dan mengharapkan syurga, bukan hanya sekadar motivasi duniawi. Bahkan harus ada motivasi yang kuat menterjemah dalam segala aktiviti, agar di hari kiamat ia dapat menjadi hujah. Penyataan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang maksudnya:“Al-Quran itu sebagai hujah untukmu atau terhadap kamu. ”

PENDAHULUAN
Untuk mempelajari disiplin ilmu tafsir, kajian terhadap “Ulumul Quran” (cabang-cabang ilmu yang ada hubung kait dengan ilmu Al-Quran) merupakan tuntutan mutlak bagi kita. Untuk merealisasikannya, tumpuan khusus dan perbahasan secara mendalam adalah diperlukan. Sejak Al-Quran diturunkan hingga hari ini, ramai ulama’ telah menghabiskan masa untuk menghafal dan mengkajinya. Apabila mereka kembali ke Rahmatullah, mereka telah meninggalkan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada generasi baru yang tetap utuh seiring dengan peredaran waktu dan zaman. Meskipun ilmu-ilmu yang ada berhubung kait dengan Al-Quran telah digali dengan segala kemampuan, namum ia tetap memerlukan ulama’ dan intelektual islam meneroka kandungan al-Quran untuk mengambil butir-butir hikmah di dalamnya.
Di kalangan saterawan, pujangga dan penyair secara kompetitif membuat penilaian dan sekaligus mengambil keistimewaannya, namun tiada satupun penilaian yang tepat kecuali penilaian yang telah dikemukakan oleh Rasullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya yang membawa maksud:
“Kitab Allah terkandung kisah orang-orang sebelum kamu dan menceritakan mengenai orang-orang yang sesudah kamu. Ia merupakan hukum di kalangan kamu dan pasal (bahagiannya) bukanlah sembarangan. Orang yang mengaibkan akan dihancurkan Allah dan orang yang menjadikan sesuatu selainNya sebagai petunjuk, ia akan disesattkan oleh Allah. Ia merupakan tali yang kukuh, peringatan penuh hikmat dan jalan yang lurus. Dengan pedomannya, jiwa tidak akan tergoncang dan lisan tidak akan melampau. Ulama’ tidak pernah merasa kenyang memakannya. Ia tidak akan dirangkai dengan susunan kata yang berlebihan dan kejaibannya tidak pernah luntur.
Ia telah memukau sekumpulan jin sehingga mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah mendengar al-Quran yang ajaib, yang memberi petunjuk kepada (jalan) cerdik, lalu kami beriman kepadanya. *orang berkata-kata berdasarkan kepadanya, maka perkataannya benar. Orang yang menggunakan hukumnya, maka ia berlaku adil, dan orang yang menyeru kepadanya, ia ditunjukkan jalan yang lurus.
Definisi Al-Quran
Al-Quran adalah Kalamullah yang berupa mukjizat. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (nabi Muhammad SAW) melalui perantaraan malaikat jibril ‘alaihis salam yang tertulis pada musahif. Ia diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, membacanya adalah dianggap ibadah. Ia dimulakai dengan surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah al-nas.
Proses terjadinya bumi
Menurut teori ilmiah, bumi merupakan salah satu unsur planet yang telah terpecah darinya, kemudian membeku sehingga sesuai dihuni oleh manusia. Adanya gunung-ganang berapi serta benda-benda panas terkandung di dalamnya merupakan petunjuk kebenaran teori tersebut. Dan bumi itu mempunyai daya tekanan yang suatu saat dapat memuntahkan lahar panas.
Teori ini sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh al-quran dalam firman Allah SWT;
“Tidakkah orang-orang kafir mengetahui, bahawa beberapa langit dan bumi adlah keduanya bertaut (bersatu), lalu Kami belah keduanya, kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. Tidakkah mereka percaya?”
Prof. Thabarah mengatakan, bahawa kemukjizatan al-quran ini telah didukung oleh ilmu pengetahuan yang menetapkan bahawa alam ini merupakan sekumpulam gas yang kemudiannya terbahagi menjadi beberapa planet. Sedangkan bumi ini merupakan satu di antara planet-planet tersebut.
Lebih lanjut ayat tersebut menjelaskan : “… dan kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air. ” Kebenaran rahsia ini telah dibuktikan oleh ilmuan moden bahawa sebahagian besar proses kimia bergantung pada air yang merupakan unsure paling diperlukan untuk kelangsungan hidup semua benda dan dalam ala mini terkandung air yang sesuai untuk kehidupan makhluk. Di dalam air terkandung unsur oksigen yang besar apabila suhu panasnya menurun. Namun, jika membeku maka unsur kimia panas akan hilang darinya, sehingga sesuai untuk makhluk hidup di air seperti ikan dan seumpamanya. Demikian paparan indah dari al-Quran.
“Langit itu bertaut, tidak menurunkan hujan. Bumi pun bertaut, tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Namun ketika bumi telah ada penghuninya, maka Allah memecahkan langit dengan hujan dan memecah bumi dengan tumbuh-tumbuhan. ” Demikian diriwayatkan dari ibn abbas radhiallahu ‘anhu dalam menafsirkan ayt tersebut.
Kejadian alam
Seorang ahli kosmologi bernama ihcan mengatakan : “pada mulany alam ini terdiri dari sekumpulan gas yang tersebar ke dalam ruang-ruang kosong secara teratur. Sedangkan planet-planet itu terjadi dari gugusan-gugusan gas tersebut.
Sementara menurut dr. Ghamu : “permulaan kejadian alam ini penuh dengan gas terpisah secara teratur, dan dengan gas tersebut akan menjadi suatu proses.
Dalam al-quran juga kita telah jumpa ayat yang mendukung teori tersebut. Jika tidak, tentu kita menolaknya. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:
“kemudian dia (Allah) menunjukkan kehendaknya kearah (bahan-bahan) langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu katanya kepada langit dan bumi; “datanglah kamu berdua (mengikutlah), baik dengan patuh ataupun paksa. Sahut keduanya; “ kami datang dengan penuh patuh. ”
Perbezaan cap jari manusia.
Pada tahun 1884 M yang lalu, di England telah menggunakan cap jari untuk mengenal pastu seseorang. Kemudian diikuti pula oleh Negara-negara lain. Cara demikian itu dilakukan kerana pada kulit jari terdapat garisan lembut yang berbeza-beza dan masing-masing tidak mengalami perubahan. Lain halnya dengan garisan yang terdapat pada anggota tubuh yang lain. Cap garis-garis jari seseorang tidak akan sama dengan orang lain dan setiap orang terdapat perbezaan. Sesungguhnya ini merupakan kekuasaan allah Subhanahu wa ta’ala yang telah memilih jari-jari manusia sebagai kebangkitan (dihidupkan kembali). Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:
“adakah manusia mengira bahawa kami tiada akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Ya, kami berkuasa mengembalikan semua jari-jarinya (meskipun ia kecil-kecil)

Beberapa selaput janin
Menurut ilmu kedoktoran, janin yang terdapat di dalam rahim manusia itu dilapisi oleh 3 selaput. Ketiganya tidak dapat dilihat kecuali dengan menggunakan ayat yang khusus. Jika dilihat dengan mata kasar, selaput itu hanya kelihatan satu. Menurut istilah perubatan, ketiga –tiga selaput itu adalah choiron, amnion dan uterus. Lama sebelum penemuan oleh ilmu kedoktoran, al-Quran telah menerangkan bahawa janin itu mempunyai tiga selaput dengan istilah “zulumaat”, memandangkan selaput-selaput tersebut menutupi dan menghalang tembusnya cahaya.
Terjadinya perkahwinan pada setiap benda
Banyak orang menganggap bahawa perkahwinan itu hanya berlaku pada dua jenis makhluk, iaitu manusia dan binatang. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata perkahwinan tidak terbatas pada dua jenis makhluk tersebut, malainkan mampu berlaku pada setiap flora dan benda-benda lainnya. Bahkan dalam elektrik pun harus ada pasangan antara minus dan plus. Begitu juga dengan atom terdapat proton dan neutron dan masing-masing diistilahkan sebagai lelaki dan perempuan. Penemuan seumpama ini sebenarnya telah diisyaratkan oleh al-Quran dalam beberapa ayat. Diantaranya ialah:
“Tiap-tiap sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina), mudah-mudahan kamu menerima peringatan. (Adz-Dzariat:49)
Kejadian langit
Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertakwa (21) Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan kukuhnya) dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa) [Al- Baqarah]

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah". Lalu jadilah ia [Al- Baqarah
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. [Al- Baqarah]
Katakanlah (wahai Muhammad) : Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu (26) Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya (27) [Aali Imran]
Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal (190) (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata) : Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab Neraka (191) [Aali Imran]

PENUTUP
Sudah menjadi kesepakatan para ahli sejarah bahawa pra sasterawan dan tokoh penyair orang-orang arab musrik arab sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menandingi al-Quran. Tidak seorang pun diantara mereka yang mapu mencipta tandingan al-Quran betapapun hebatnya kebencian terhadap islam dan sikap permusuhannya terhadap kaum muslimin serta mendustakan risalah Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam. Meskipun ada, itu hanyalah adegan lucu yang diperagakan oleh orang-orang bodoh, sendiri mereka sendiri tidak dapat menyorokkan muka ketika ditertawa oleah orang-orang pandai di depan umum.

Buktinya ialah tentang kekuasaan Allah serta ilmu yang telah diterjemah di dalam al-Quran mempunyai nilai yang sangat berharga. Dengan adanya penemuan saintifik, maka orang kafir sendiri tidak mahu mempercayai tentang kebenaran yang telah dinyatakan terlebih dahulu melalui al-Quran walaupun sudah menjangkai usia. Mereka telah dimurkai Allah Subhanahu wa ta’ala dan dicemuh dan dilecehkan oleh masyarakat umum. Ini juga merupakan bukti kemukjizatan sekali gus sebagai hujah bahawa al-Quran adalah Kalamullah yang tidak mampu ditandingi oleh seorang pun.

Pada dasarnya, orang yang mempelajari al-Quran memiliki moral dan akhlak al-quran. Mereka terdorong oleh motivasi semeta-mata hanya mencari keredhaan Allah dan mengharapkan syurga, bukan hanya sekadar motivasi duniawi. Bahkan harus ada motivasi yang kuat menterjemah dalam segala aktiviti, agar di hari kiamat ia dapat menjadi hujah. Penyataan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang maksudnya:
“Al-Quran itu sebagai hujah untukmu atau terhadap kamu. ”

Ustaz Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com