Tajuk: Umat Islam Yang Mempunyai Kualiti Dalam Keimanan

ABSTRAK
Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan umat Islam yang mempunyai kualiti dalam keimanan kepada rukun iman akan menjadikan kehidupan mereka bebas daripada sebarang masalah. Seterusnya, kajian ini akan membincangkan serba sedikit mengenai istilah iman dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Selain daripada itu, saya juga akan mengupaskan serba sedikit penjelasan ringkas rukun iman yang perlu ada dalam diri setiap umat Islam untuk menjaminkan keselsaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Disamping itu, saya juga akan mengupas serba sedikit pengertian Islam yang saya dapati daripada sumber yang dipercayai iaitu internet. Daripada kajian ini, saya juga dapat menilai setiap umat Islam di atas muka bumi ini. Kita juga dapat melihat perubahan yang sedang dialami oleh umat Islam pada zaman sekarang. Manusia zaman sekarang hanya mementingkan duit daripada segalanya. Selain itu, kekayaan tidak boleh menjamin kebahagian untuk selama-lamanya padahal rukun iman yang dipegang teguh itulah yang boleh menjamin kita hidup dalam keadaan sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkannya di dalam kehidupan harian kita agar kita dapat menjalani hidup di dunia dan akhirat dengan aman dan sejahtera. 

PENDAHULUAN
Berdasarkan ayat yang telah diturunkan di dalam Al-Quran iaitu ayat al-Rum 30:41 telah menyatakan bahawa “Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. Kalam Allah (Subhanahu wa ta’ala) dengan bahasa yang begitu jelas dan jitu telah memaparkan terdapat krisis nilai sehingga mengakibatkan kemerosotan nilai kemanusiaan ke tahap yang amat parah dan senario permasalahan yang menimpa alam adalah betitik-tolak daripada perbuatan manusia sendiri. 

Demikianlah dalam menelusuri sejarah tamadun manusia menjelang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam suatu realiti yang tidak boleh dinafikan adalah kemerosotan nilai manusia ke tahap yang amat parah pada abad yang keenam sehingga dunia berada di tebing kehancuran. Selain itu, manusia di seluruh dunia pada abad ketika itu dikuasai oleh nafsu dan kepentingan diri yang ekstrim. Mereka karam di dalam pandangan hidup kebendaan iaitu materialisme dan juga memakai undang-undang rimba belantara. 

Tegasnya alaf baru kini menyaksikan bahawa nilai manusiawi banyak bergantung kepada nilai kebendaan dan luaran. Benarlah sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam iaitu akan dating di kalangan manusia suatu zaman dimana yang mereka pentingkan ialah perut mereka, kemuliaan terletak kepada harta benda milik mereka dan kiblat mereka adalah wanita. 

Pada zaman sekarang, kebanyakan negara pembentukan modal manusia adalah amat penting, amat perlu atau pun satu perkara yang berkaitan antara hidup dan mati. Manusia zaman sekarang boleh dikatakan bahagia dengan apa yang mereka miliki tetapi itu adalah secara luaran tidak secara dalaman. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan manusia zaman sekarang hanya mementingkan wang ringgit tetapi lupa akan akhirat dan juga pembalasannya. 

Oleh itu, untuk memahami maksud pembangunan modal insan, kita perlu jelas atau tahu matlamat kewujudan unsur terpenting yang hendak dibangunkan iaitu manusia itu sendiri. Malah matlamat utama kejadian manusia adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Di samping itu, manusia juga diperintahkan untuk mengikut ajaran Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad secara menyeluruh. 

Ini kerana Islam itu lengkap dan meliputi segala aspek kehidupan manusia dan jika manusia mengikut ajaran Islam secara keseluruhan melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka ia dijamin untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat. 

PENGERTIAN ISLAM
Islam dapat di fahami dengan berpandukan kepada beberapa pengertian. Pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam “Islam adalah kamu bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kamu dirikan solat, kamu tunaikan zakat, kamu berpuasa Ramadhan, dan kamu menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. ”. Selain itu, menurut HR. Bukhari dan Muslim, sabda beliau, “Islam itu dibangun di atas lima perkara iaitu hendaknya Allah itu ditauhidkan, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji. ”. Kedua, Islam itu mengandungi 3 unsur pokok iaitu kepasrahan kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada-Nya dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Ketiga, Islam dengan makna Iman iaitu lawan dari kekafiran, sebagaimana kaidah yang dikenal di kalangan para ulama bahwa apabila kata Islam disebutkan secara sendirian maka ia sudah mencukupi iman, demikian pula sebaliknya. Adapun apabila Islam disebutkan bersamaan dengan iman maka keduanya menunjukkan dua hal yang berlainan. Untuk memahami pembatal keimanan terlebih dahulu harus di fahami pengertian iman. 

PENGERTIAN IMAN
Pengertian iman boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, iman membawa maksud percaya. Manakala, dari segi istilah pula, iman bermaksud membenarkan di hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan anggota. Iman adalah suatu perkara yang perlu ada di dalam dada dan juga di dalam kehidupan setiap manusia kerana iman dapat membentuk insane muslim sejati, suapaya beristiqamah dalam menunaikan ibadat, dan juga dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia. 

RUKUN IMAN
Para ulama menetapkan setiap umat Islam mestilah percaya kepada 6 perkara asas dalam Islam yang dikenali ramai sebagai Rukun Iman:-
1. Beriman kepada Allah
2. Beriman kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
3. Beriman kepada Malaikat-Malaikat
4. Beriman kepada Kitab-Kitab
5. Beriman kepada Hari Akhirat
6. Beriman kepada Qada' dan Qadar

PENJELASAN RINGKAS RUKUN IMAN
[1] BERIMAN KEPADA ALLAH
Beriman kepada Allah bermaksud mengetahui, percaya dan beriktikad dengan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta’ala. Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap bayi dilahirkan pasti dalam keadaan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. ” (HR. Bukhari). Beriman dengan Allah juga bermaksud membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan dengan yakin akan keEsaan Allah, baik dalam perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat setiap makhluk, dan membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu. 
“Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa –
 (Surah Al-Baqarah:21) 

Ertinya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di alam ini termasuk bumi, langit dan planet-planet yang lain, yang dapat dilihat atau tidak, semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta’ala. 
[2] BERIMAN KEPADA NABI-NABI DAN RASUL-RASUL
Secara bahasa Rasul artinya orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan pengertian rasul dalam syari’at adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan syari’at serta diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasul yang pertama adalah Nuh ‘alaihis salam, sedangkan rasul yang terakhir adalah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya Kami telah wahyukan kepadamu al kitab sebagaimana Kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. ” (QS. an-Nisaa’ : 163). Allah juga berfirman (yang artinya), “Bukanlah Muhammad itu sekedar bapak dari salah seorang dari kalian akan tetapi dia adalah seorang utusan Allah dan penutup nabi-nabi. ” (QS. al-Ahzab : 40). 
Nabi secara istilah adalah seorang lelaki merdeka yang mendapatkan berita dari Allah ta’ala dengan syari’at terdahulu untuk dia ajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya yang telah menganut syariat terdahulu tersebut. Adapun rasul adalah lelaki merdeka yang mendapatkan berita dari Allah dengan syariat serta diprintahkan untuk menyampaikannya kepada kelompok orang yang tidak mengetahuinya atau kaum yang menyelisihinya dari kalangan orang-orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Kenabian merupakan syarat kerasulan, sehingga tidak boleh menjadi rasul kecuali nabi. Setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Rasul diutus kepada orang yang belum mengenal agama Allah dan syari’at-Nya atau kepada orang-orang yang telah mengubah syariat dan agama dalam rangka mengajari dan mengembalikan mereka kepada ajaran yang benar. Maka rasul adalah hakim di antara mereka. Sedangkan nabi hanya diutus untuk mendakwahkan syariat sebelumnya yang sudah ada. 

[3] BERIMAN KEPADA MALAIKAT-MALAIKAT
Beriman kepada malaikat bermaksud bahawa Allah telah menjadikan sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat, bukan lelaki dan bukan perempuan. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah Allah tanpa sesekali menderhakainya. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Malaikat adalah makhluk ghaib yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Allah, menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang penuh terhadap perintah-Nya dan kekuatan yang hebat sehingga dapat melaksanakannya. Jumlah mereka banyak, tidak ada yang dapat menghitung semuanya kecuali Allah. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh Nabi dalam hadits Anas yang mengisahkan peristiwa mi’raj Nabi ke langit bahawa di baitul ma’mur ada tujuh puluh ribu malaikat yang mengerjakan shalat disana; apabila mereka sudah keluar darinya maka mereka tidak lagi kembali (HR. Bukhari dan Muslim). 
Mengimani malaikat mengandung :
• Keimanan terhadap wujud/keberadaan mereka
• Mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui dan keberadaan mereka meskipun tidak kita ketahui namanya
• Mengimani sifat-sifat mereka yang diberitakan kepada kita
• Mengimani perbuatan atau tugas mereka yang kita ketahui
Iman kepada malaikat akan dapat membuahkan manfaat yang agung di antaranya :
• Mengetahui kebesaran Allah ta’ala dan kemahakuasaan-Nya
• Bersyukur kepada Allah atas perhatian-Nya kepada manusia di mana Allah menciptakan malaikat yang menjaga mereka, mencatat amal-amal mereka
• Mencintai ketaatan malaikat terhadap perintah Rabbnya


[4] BERIMAN KEPADA KITAB-KITAB
Yang dimaksudkan dengan kitab di sini adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul-Nya sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada manusia, petunjuk bagi mereka agar mereka boleh mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab-kitab mengandung empat hal :
• Mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah
• Mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui, adapun yang tidak kita ketahui namanya maka kita mengimaninya secara global
• Membenarkan berita yang sahih yang terdapat di dalamnya sebagaimana berita-berita yang terdapat di dalam al-Qur’an dan berita-berita di dalam kitab suci terdahulu yang tidak diubah-ubah atau diselewengkan
• Mengamalkan hukumnya yang belum dihapus oleh al-Qur’an dan merasa ridha dan pasrah kepada ketentuannya, sedangkan pemberlakuan kitab suci terdahulu telah dihapuskan semuanya oleh al-Qur’an
Iman kepada kitab membuahkan :
• Menyadari perhatian Allah kepada hamba-hamba-Nya di mana Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada masing-masing kaum sebagai petunjuk untuk mereka
• Mengetahui kebijaksanaan Allah dalam menetapkan syari’at-Nya di mana Allah menetapkan syari’at yang sesuai dengan keadaan masing-masing kaum
[5] BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
Hari akhirat adalah hari tatkala umat manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dihisab dan dibalas amal-amalnya. Iman kepada hari akhir mengandung 3 hal :
• Iman akan terjadinya hari kebangkitan; iaitu dihidupkannya orang-orang yang telah mati ketika ditiupnya sangkakala untuk kedua kalinya maka bangkitlah mereka untuk menghadap Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum berkhitan. 
7
• Iman terhadap adanya hisab dan pembalasan amal. Setiap orang akan dibalas berdasarkan amalnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijaksanaan Allah ta’ala yang telah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul serta mewajibkan umat
manusia untuk menerima dan melaksanakan ajaran mereka, bahkan Allah juga memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang menentang rasul-Nya, kalau seandainya setelah itu semua tidak ada balasan dan maka niscaya ini semua merupakan sebuah kesia-siaan yang Allah tentu saja terbebas darinya
• Iman terhadap surga dan neraka. Keduanya merupakan tempat tinggal abadi bagi manusia. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah negeri yang penuh dengan siksaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir dan zalim. 
Iman kepada hari akhir akan membuahkan :
• Menumbuhkan semangat dalam melakukan ketaatan
• Memunculkan perasaan takut untuk berbuat maksiat
• Menghibur hati seorang mukmin yang mengalami kehilangan sebagian kenikmatan dunia
[6] IMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR. 
Iman kepada takdir mencakupi empat perkara :
• Mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci, baik yang terkait dengan perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan makhluk
• Mengimani bahwa Allah telah menulis ilmunya di dalam Lauhul mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi
• Mengimani bahwa segala kejadian di alam ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah, baik hal itu berkaitan dengan diri-Nya ataupun makhluk
• Mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan makhluk Allah, baik itu berupa dzat, sifat maupun gerak-geriknya
8
Iman kepada takdir akan menghasilkan :
• Sikap bersandar kepada Allah dalam melakukan usaha
• Menahan munculnya sikap ujub atau kagum terhadap diri sendiri
• Tenang ketika menghadapi musibah yang menimpa
Takdir ada bermacam-macam :
• Takdir umum yang mencakup segala sesuatu yaitu yang sudah Allah tetapkan sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi
• Takdir umri; yaitu takdir yang dituliskan ketika seoang bayi mulai mengawali kehidupannya di dalam rahim ibunya
• Takdir sanawi; yaitu takdir yang dituliskan saat Lailatul Qadar di setiap tahunnya
• Takdir yaumi; yaitu takdir yang dituliskan terjadi pada setiap harinya, baik itu terkait dengan rezeki, hidup maupun matinya seseorang

KESIMPULAN
Berdasarkan isi-isi diatas, dapatlah kita memanipulasikan bahawa setiap umat Islam boleh hidup dalam keadaan aman damai dan sejahtera dengan memahatkan rukun-rukun iman di dalam dada. Selain itu, kita semua bukan sahaja boleh hidup aman di dunia malah di akhirat juga. Manusia zaman sekarang tidak nampak akan keistimewaan memiliki rukun iman di dada. Disamping itu juga, setiap insan boleh mencapai modal insan yang dikehendaki oleh setiap negara. Oleh itu, kita semua mestilah beringat kenapa kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Adakah kita dilahirkan di atas muka bumi ini untuk mencari kekayaan semata-mata? Jawapannya adalah tidak, kerana setiap manusia di atas muka bumi ini dilahirkan oleh Allah (Subhanahu wa ta’ala) adalah untuk menunaikan ibadat dan juga mengikut segala suruhanNYA. Di samping itu, manusia juga diperintahkan untuk mengikut ajaran Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad secara menyeluruh. Ini kerana Islam itu lengkap dan meliputi segala aspek kehidupan manusia dan jika manusia mengikut ajaran Islam secara keseluruhan melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka ia dijamin untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat. 
Secara keseluruhannya, konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqamah (berterusan). Secara tidak langsung, masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu, amal dan akhlaknya. 

RUJUKAN
1. Nadwi (1980). Islam and The World, (terj. ) Mohammad Asif Lucknow India: Academy of Islamic Rearch & Publication
2. Qaradwi Yusuf (2000). Permasalahan Umat Islam Masa Kini, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher. 


Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com